Projektkatalog

Dnr 2001-0183

Datorarbete, muskulära aktiveringsmönster och muskelsmärta


Projektledare

Roland Kadefors roland.kadefors@av.gu.se

Institution

Arbetslivsinstitutet Väst, Industrin och den mänskliga resursen

Totalt beviljat

1 500 000 kr

Projekttid

2000-01-01 - 2002-12-31

Sammanfattning av resultat

Inte tillgängligt

Publikationer i projektet

Inte tillgängligt


Projektbeskrivning

Muskelsmärtor i skuldra-nacke och övre extremitet är vanliga hos datoranvändare, särskilt kvinnliga sådana. Projektet har som mål att utveckla vetenskapliga underlag för rekommendationer beträffande datorarbetets utformning och tidsmässiga förläggning, i syfte att förebygga kronisk muskelsmärta. Tidigare forskning stöder hypotesen att smärtorna uppstår på grund av sjukdomsprocesser hos överaktiverade grupper av muskelfibrer, s.k. motoriska enheter (Askungehypotesen).

I projektet studeras aktiveringsmönstren hos lågtröskliga motoriska enheter under datorarbete för att bedömning ska kunna göras om och när ständig aktivering förekommer. Datoranvändare, främst kvinnot, kommer att studeras för att se om personer med och utan kronisk muskelsmärta uppvisar olika aktiveringsmönster, d.v.s. om aktiveringsmönster kan relateras till risk för kronisk smärta. Projektet utnyttjar avancerad neurofysiologisk mätteknik. Det utgör den svenska delen av ett EU-projekt finansierat som Concerted Action under BIOMED-programmet avseende åtgärder i avsikt att förebygga kronisk muskelsmärta vid datorarbete.